Početna Proizvodi Knjige Arheologija Antički grad na istočnom Jadranu

Suić Mate: Antički grad na istočnom Jadranu

Cijena 320,00 kn

Autor: Suić Mate

Šifra: 46909

Kategorija: Arheologija

Izdavač: Golden marketing

Godina izdavanja: 2003

Mjesto izdavanja: Zagreb

Format: 20x27 cm

Broj stranica: 528

Uvez: tvrdi

Mate Suić: Antički grad na istočnom Jadranu

Pred nama je drugo, izmj. i dop. iz­da­nje knji­ge aka­de­mi­ka M. Suića iz 1976. Os­nov­na kon­cep­ci­ja djela os­ta­la je ista, ali je tekst ažu­ri­ran s ob­zi­rom na su­vre­me­no sta­nje u ar­heo­lo­gi­ji an­tič­ko­ga grada od­no­sno prema po­da­ci­ma iz znan­st­ve­ne li­te­ra­tu­re u Hr­vat­skoj i izvan nje. Naj­ve­ći dio do­pu­na os­la­nja se na Sui­će­va te­ren­ska is­tra­ži­va­nja. U svoja je raz­ma­tra­nja na mo­de­ran način uk­lju­čio pri­no­se i mo­guć­no­sti raz­li­či­tih stru­ka – ar­heo­lo­gi­je, po­vi­je­sti, po­vi­je­sti umjet­no­sti, zem­ljo­pi­sa, fi­lo­lo­gi­je, so­cio­lo­gi­je i ar­hi­tek­tu­re, pri­ka­zu­ju­ći grad u sin­kro­ni­ji i di­ja­kro­ni­ji.

Trebate pomoć,
savjet ili imate pitanja?

100% sigurna kupovina

Saznaj više...

Fortuna d.o.o.
MB: 1638076
OIB: 86828835656

Palmotićeva 28
10000 Zagreb
Hrvatska

+385 1 48 16 574
+385 98 16 29 674
info@antikvarijat-biblos.hr

RADNO VRIJEME
PON - PET: 09:00 - 20:00
SUB: 09:00 - 14:00