Mango Andrew: Ataturk

Cijena 200,00 kn

Autor: Mango Andrew

Šifra: 35180

Kategorija: Povijest

Izdavač: Golden marketing

Godina izdavanja: 2011

Mjesto izdavanja: Zagreb

Format: 17x25 cm

Broj stranica: 591

Uvez: tvrdi

Andrew Mango: Ataturk

Biografija tvorca moderne Turske

Mu­sta­fa Kemal Atat­ürk jedna je od naj­zna­čaj­ni­jih po­li­tič­kih ikona 20. sto­lje­ća. O nje­go­voj ulozi u stva­ra­nju Re­pu­bli­ke Tur­ske dosad su na­pi­sa­ne broj­ne knji­ge i znan­st­ve­ni ra­do­vi, među ko­ji­ma ne­sum­nji­vo ima i iz­nim­no vri­jed­nih. Pa ipak, u na­če­lu se može kon­sta­ti­ra­ti da su mnogi od tih ra­do­va o Atat­ür­ko­vu ži­vo­tu i djelu ne­ri­jet­ko jed­no­s­tra­ni – ili pre­na­gla­še­no afir­ma­tiv­ni ili neo­sno­va­no kri­tič­ni – te da je ve­ći­na au­to­ra se­lek­tiv­no ra­bi­la na­ra­tiv­ne iz­vo­re i do­ku­men­te. U us­po­red­bi s dru­gim dje­li­ma, do­pri­nos An­dre­wa Manga u is­tra­ži­va­nju ove teme posve je iz­ni­man: on je naj­po­zna­ti­ji svjet­ski eks­pert za temu o kojoj piše, a nje­go­va je knji­ga naj­bo­lje dosad ob­jav­lje­no djelo o Atat­ür­ku i stva­ra­nju Re­pu­bli­ke Tur­ske. Ob­jav­lji­va­nje sjaj­ne Man­go­ve bio­gra­fi­je Atat­ür­ka – od­lič­ne mje­ša­vi­ne pu­bli­ci­sti­ke i znan­st­ve­ne hi­sto­rio­gra­fi­je s dozom bri­tan­skog ci­ni­zma i po­zna­va­nja kon­tek­sta – znači velik korak za upo­zna­va­nje hr­vat­ske jav­no­sti s mo­der­nom tur­skom po­vi­je­šću.

 

(E23)

Trebate pomoć,
savjet ili imate pitanja?

100% sigurna kupovina

Saznaj više...

Fortuna d.o.o.
MB: 1638076
OIB: 86828835656

Palmotićeva 28
10000 Zagreb
Hrvatska

+385 1 48 16 574
+385 98 16 29 674
info@antikvarijat-biblos.hr

RADNO VRIJEME
PON - PET: 09:00 - 20:00
SUB: 09:00 - 14:00