Početna Proizvodi Knjige Povijest Britanski pogled na Hrvatsku 1945. - 1948.

Spehnjak Katarina: Britanski pogled na Hrvatsku 1945. - 1948.

Cijena 150,00 kn

Autor: Spehnjak Katarina

Šifra: 23258

Kategorija: Povijest

Izdavač: Golden marketing

Godina izdavanja: 2006

Mjesto izdavanja: Zagreb

Format: 17x24.5 cm

Broj stranica: 368

Uvez: Tvrdi

Katarina Spehnjak: Britanski pogled na Hrvatsku 1945. - 1948.

Au­to­ri­ca su­stav­no is­tra­žu­je bri­tan­sku po­li­ti­ku prema Ju­go­sla­vi­ji od­no­sno Hr­vat­skoj nakon za­vr­šet­ka II. svjet­sko­ga rata i po­čet­ku hlad­no­ga rata na te­me­lju bri­tan­skih di­plo­mat­skih iz­vo­ra. Po­seb­na po­zor­nost us­mje­re­na je dje­lo­va­nju bri­tan­ske po­li­ti­čke opo­zi­ci­je, prije svega Ka­to­li­čke crkve, te vo­de­ćim lič­no­sti­ma ju­go­sla­ven­ske i hr­vat­ske po­li­ti­ke. Au­to­ri­ca ot­kri­va i neke kul­tu­ro­lo­ške as­pek­te od­no­sa Bri­ta­na­ca prema Hr­vat­skoj, koju se do­živ­lja­va de­fi­ni­tiv­no kao “za­pad­nu” zem­lju

 

(B8)

 

Trebate pomoć,
savjet ili imate pitanja?

100% sigurna kupovina

Saznaj više...

Fortuna d.o.o.
MB: 1638076
OIB: 86828835656

Palmotićeva 28
10000 Zagreb
Hrvatska

+385 1 48 16 574
+385 98 16 29 674
info@antikvarijat-biblos.hr

RADNO VRIJEME
PON - PET: 09:00 - 20:00
SUB: 09:00 - 14:00