Početna Proizvodi Knjige Lingvistika Hrvatska prezimena

Šimunović Petar: Hrvatska prezimena

Cijena 150,00 kn

Autor: Šimunović Petar

Šifra: 24177

Kategorija: Lingvistika

Izdavač: Golden marketing

Godina izdavanja: 1995

Mjesto izdavanja: Zagreb

Format: 17x24.5 cm

Broj stranica: 464

Uvez: Tvrdi

Petar Šimunović: Hrvatska prezimena

Podrijetlo - Značenje - Rasprostranjenost

Ova je knjiga panoramska obrada hrvatskih prezimena. Ši­mu­no­vić je po­ku­šao ob­ja­sni­ti na­sta­nak hr­vat­skih pre­zi­me­na i nji­ho­vu po­vi­je­snu sud­bi­nu. Ti “se­li­la­čki” spo­me­ni­ci su­ge­stiv­no upu­ću­ju na ža­ri­šta, pu­to­ve i ra­spu­ća mi­gra­ci­ja na našim pro­sto­ri­ma. Autor nam po­ka­zu­je ko­li­ko je go­le­mo bo­gat­stvo po­vi­je­sno raz­lo­žnih mo­ti­va zbi­je­no u pre­zi­me­ni­ma. Pre­zi­me­na su spo­me­ni­ci ne­pre­ki­nu­to­ga na­rod­nog tra­ja­nja iz prve ruke, tra­go­vi naših vla­sti­tih ko­ri­je­na. Takve knji­ge u nas još nije bilo. Pri­ka­zu­ju­ći po­dri­je­tlo, zna­če­nje i ra­s­pro­s­tra­nje­nost pre­zi­me­na, knji­ga pri­po­vi­je­da ve­li­ki dio hr­vat­ske po­vi­je­sti.

Trebate pomoć,
savjet ili imate pitanja?

100% sigurna kupovina

Saznaj više...

Izdvojeno iz ponude

Fortuna d.o.o.
MB: 1638076
OIB: 86828835656

Palmotićeva 28
10000 Zagreb
Hrvatska

+385 1 48 16 574
+385 98 16 29 674
info@antikvarijat-biblos.hr

RADNO VRIJEME
PON - PET: 09:00 - 20:00
SUB: 09:00 - 14:00