Početna Proizvodi Knjige Religija Klasici teologije I-II

Klasici teologije I-II

Cijena 300,00 kn

Šifra: 42708

Kategorija: Religija

Izdavač: Golden marketing

Godina izdavanja: 2004

Mjesto izdavanja: Zagreb

Format: 16x24 cm

Broj stranica: 360+398

Uvez: tvrdi

Klasici teologije I-II

Od Ireneja do Martina Luthera

Od Richarda Simona do Dietricha Bonhoeffera

Priredili: Heinrich Fries i Georg Kretschmar

U prvom sve­sku au­to­ri ob­ra­đu­ju kla­si­ke teo­lo­ške misli u raz­dob­lju od Ire­ne­ja do Mar­ti­na Lut­he­ra, a u dru­gom od Ric­har­da Si­mo­na do Die­tric­ha Bon­hoef­fe­ra. Za­stup­lje­ni su svi emi­nen­t­ni pre­ds­tav­ni­ci za raz­dob­lje prije po­dje­la (raz­dob­lje crk­ve­nih otaca), jed­na­ko kao i za po­je­di­nu kr­šćan­sku Crkvu nakon te po­dje­le. Na­sto­ji se teo­lo­ge, nji­hov život te zna­če­nje u po­vi­je­sti pro­ma­tra­ti u od­no­su prema po­vi­je­snoj si­tua­ci­ji. U pri­re­đi­va­nju ovog djela imalo se na umu ukup­no kr­šćan­stvo, s raz­li­či­to­šću crk­ve­nih za­jed­ni­ca i nji­ho­vim tra­di­ci­ja­ma. Knji­ga je do­bro­do­šla i op­rav­da­na i s eku­men­skog mo­tri­šta. Riječ je o je­din­st­ve­nom djelu koje se rabi na broj­nim teo­lo­škim fa­kul­te­ti­ma ali i knji­zi za kojom će po­seg­nu­ti širok krug či­ta­te­lja. Hr­vat­ski pri­je­vod pri­re­đen je prema naj­no­vi­je­mu nje­mač­kom iz­da­nju.

Drugi svezak Klasika teologije, za razliku od prvoga, obuhvaća razmjerno kraće razdoblje: od R.Simona (umro 1712.) do D. Bonoeffera (umro 1945.) i Romana Guardinija (umro 1968.).

Trebate pomoć,
savjet ili imate pitanja?

100% sigurna kupovina

Saznaj više...

Izdvojeno iz ponude

Fortuna d.o.o.
MB: 1638076
OIB: 86828835656

Palmotićeva 28
10000 Zagreb
Hrvatska

+385 1 48 16 574
+385 98 16 29 674
info@antikvarijat-biblos.hr

RADNO VRIJEME
PON - PET: 09:00 - 20:00
SUB: 09:00 - 14:00