Kant Immanuel: Kritika čistoga uma

180,00kn Dostupno
  • AutorKant Immanuel
  • IzdavačDereta
  • Šifra32179
  • Broj stranica625
  • Godina izdanja2012
  • Dimenzije14.5x21 cm
  • Mjesto izdavanjaBeograd
  • PismoLatinica
  • StanjeNova knjiga
  • UvezTvrdi
Podijeli:

Kritika čistoga uma

Kant Immanuel

 

Immanuel Kant:Kritika čistog uma

Ljud­ski um ima čud­nu sud­bi­nu: uznemiruju ga pi­ta­nja na koja se ne može oglušiti, jer mu ih po­sta­vlja sa­ma pri­ro­da uma, ali ko­ja on ipak ne mo­že riješiti, budući da ona pre­ma­šu­ju sva­ku moć ljud­sko­ga uma.

Imma­nuel Kant ro­đen je 1724. go­di­ne i pri­pa­da za­čet­ni­ci­ma mo­der­ne fi­lo­zo­fi­je.

U fi­lo­zo­fi­ji s nji­me po­či­nje novo razdoblje – Nje­mač­ka kla­sič­na fi­lo­zo­fi­ja (ili Nje­mač­ki kla­sič­ni ide­a­li­zam). Kan­to­va naj­po­zna­ti­ja dje­la su tri kri­ti­ke: Kri­ti­ka či­stoga uma, Kri­ti­ka prak­tič­nog uma i Kri­ti­ka mo­ći su­đe­nja. Ovim tri­ma kri­ti­ka­ma pri­pa­da­ju i tri osnov­na, jed­no­stav­na filozofska pitanja:

Što mo­gu znati?
Što tre­bam činiti?
Če­mu se mogu nadati?

Kant uvijek na­gla­ša­va kako pra­vo na mi­šlje­nje nije dovoljno, već kako se ono mo­ra­ is­ko­ri­sti­ti za stvaranje no­vih te­o­ri­ja i hi­po­te­za ko­je će ši­ri­ti na­še horizonte. Po­sta­vlja­ju­ći uni­ver­zal­ne nor­me ko­je su pri­hva­tlji­ve, stvaramo mo­guć­nost iskazivanja svo­je raz­li­či­to­sti.

Kri­ti­ka či­stoga uma ob­ja­vlje­na je 1781. go­di­ne i iza­z­va­la je ve­li­ku pa­žnju u fi­lo­zof­skim kru­go­vi­ma, a njezina vrijed­nost osta­la je neo­spor­na i do da­nas. Međutim, ako jed­na te­o­ri­ja ima u se­bi ži­vot­ne sna­ge, to će djelovanje i protudjelovanje, ko­je joj u po­čet­ku prijete ve­li­kom opa­sno­šću, s vremenom po­slu­ži­ti  sa­mo glačanju njezine ne­rav­ni­ne te da joj se u krat­kom vre­me­nu pri­ba­vi i po­treb­na ele­gan­ci­ja, ako se njo­me bu­du ba­vi­li ne­pri­stra­ni, uviđavni i istinski popularni ljudi.

 

 


 

 

Preporučamo

Top